Поддръжка, ремонт и преустройство

Дестинация България ЕООД е вписана от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор /ДАМТН/ в регистъра на лицата извършващи ремонт, поддържане и преустройство на повдигателни съоръжения и притежава следните удостоверения: ПД028/23.08.2007 г. за подвижни работни площадки; ПД124/04.12.2008 г. за кулови и стрелови кранове; ПД203/12.06.2012 г. за ел. телфери, козлови и мостови кранове; ПД259/17.05.2016 г. за портални кранове. Разполагаме с над 30 сервизни техници и инженери, новоизградена модерна сервизна база, както и с необходимите ресурси, за да обезпечим ежемесечните дейности по поддръжка, ремонт и преустройство на над 1500 машини в цялата страна.

Напомняме, че повдигателните съоръжения се третират като съоръжения с повишена опасност съгласно действащото законодателство. В съответствие с разпоредбите на чл. 55, т. 6 и 7 от Наредбата за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения /НБЕТНПС/, ползвателят на повдигателни съоръжения е длъжен да сключи писмен договор за поддържане на експлоатираните такива с лице, вписано в регистъра на ДАМТН. От своя страна, съгл. чл. 81, ал. 1, т. 2 от НБЕТНПС, лицето извършващо поддръжката е длъжно най-малко веднъж месечно да извършва функционална проверка на изправността и действието на повдигателното съоръжение. Всички дейности по ремонт и преустройство на повдигателното съоръжение също следва да бъдат изпълнявани само и единствено от лица, вписани в регистъра на ДАМТН /съгл. чл. 55, т. 6 от НБЕТНПС/.

Нашите сервизни специалисти са разположение при запитвания и нужда от консултации, свързани с поддръжката, ремонта, преустройството и воденето на отчетната документация на експлоатираните от вас повдигателни съоръжения.


Сервизна база

Дестинация България ЕООД разполага с модерна сервизна база, обезпечаваща дейностите по комплексно обслужване на подемна техника.

Базата е построена със собствени средства през 2011 г., като общата ѝ площ с прилежащия плац възлизат на над 18000 кв. м.

Закритата площ позволява работата по 10 машини едновременно, а комуникативното местоположение улеснява нашите клиенти.

Вярваме, че за да предоставяме качествени услуги, трябва да създадем необходимите условия и предпоставки за осигуряването на приветлива и безопасна работна среда. Именно затова, инвестираме непрестанно в развитието и подобряването на нашата инфраструктура.

За контакти по въпроси свързани с поддръжка и ремонти

Звено "Сервиз"

Автомагистрала "Тракия" 132-ри км., 4135, с. Войводиново, общ. Марица

тел.: +359 32 26 80 50

факс: +359 32 26 45 75

моб: +359 884 500 567

office@destbul.com